Den cirkulära bilen

Tillsammans med flera partners från olika delar av fordonsvärdekedjan medverkar SuPr i det spännande forskningsprojektet "Den cirkulära bilen" där visionen är att Sverige ska ha en cirkulärt anpassad bilflotta med fossilfria och klimatneutrala transporter år 2045.

Transporter står för nästan en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser, och bilindustrin har satt ambitiösa mål för att minska dessa utsläpp. Men att påskynda omställningen av en hel industri är en stor utmaning. Därför är det viktigt att stödja både nya och etablerade aktörer i detta arbete. Projektet "Den cirkulära bilen" syftar till att förvandla Sveriges bilflotta till att vara helt cirkulär och fossilfri till år 2045.

Genom att engagera aktörer från hela värdekedjan, inklusive tillverkare, bildelningsföretag och användare, strävar projektet efter att accelerera övergången till hållbara transporter. Med ett systemperspektiv ska aktörerna, genom ny kunskap, framtidsscenarier, kunskapsöverföring, tester och utvärderingar, utveckla relevanta åtgärder och handlingsplaner för en cirkulärt anpassad bilflotta. Projektet inkluderar arbetspaket som framsyn och trender, policy och regelverk, affärsekosystem för cirkulär ekonomi, användarkartläggning, design för längre livslängd, demontering för återtillverkning och miljöbedömning. I linje med detta ska aktörerna utveckla handlingsplaner för en framtida cirkulär fordonsflotta till år 2045.

Projektet har genomfört en förstudie som resulterat i en ansökan för steg två i projektet. Syftet med steg två av "Den cirkulära bilen" är att, med ett djupgående systemperspektiv, stödja både nya och etablerade aktörer inom hela värdekedjan för att gemensamt påskynda övergången till en bilflotta anpassad för cirkularitet år 2045. För att uppnå detta mål ska intressenter från hela bilvärdekedjan utveckla organisationsspecifika handlingsplaner för cirkulär omställning, vilka stödjer hela värdekedjans övergång. Dessutom ska konkreta kort- och långsiktiga åtgärder, som ingår i dessa handlingsplaner, genomföras för att främja cirkulär omställning.

Projektet kommer att genomföras i flera delprojekt, som inkluderar:

  • Utveckling av framtida scenarier för bilflottan.
  • Identifiering av relevanta regleringar och policys samt strategier för att möta dem.
  • Identifiering av åtgärder för att stödja cirkulära affärsekosystem.
  • Design för cirkularitet.
  • Utveckling av en testbädd för demontering och återtillverkning av komponenter.
  • Miljöbedömning och social riskanalys.

Projektet koordineras av RISE och startade den 13 november 2023. Projektperioden är tre år.

Läs mer om projektet Den cirkulära bilen

Aktuellt i projektet

WP1

2024-06-19

Olika framtidsscenarier för bilflottan har tagits fram i syfte att utforska dynamiken i förändringar inom bilindustrin fram till 2045. Genom att diskutera olika framtidsscenarier undersöks hur olika faktorer kan påverka marknadsposition, konkurrenslandskap och långsiktiga mål. Scenarier är inte förutsägelser men scenarioplanering är ett verktyg för att:

  • Minska komplexitet: Hjälper till att identifiera och förstå viktiga drivkrafter och osäkerheter.
  • Underlätta samtal om framtiden: Möjliggör relevanta diskussioner och frågeställningar.
  • Utmana antaganden: Skapar en gemensam framtidsbild och ifrågasätter befintliga föreställningar.
  • Bli bättre förberedda: Gör det möjligt att fatta mer informerade beslut och vara bättre förberedda på framtiden.

Genom att arbeta med dessa scenarier kan det skapas en mer hållbar och cirkulär bilflotta till år 2045, och samtidigt förstå och hantera de utmaningar och möjligheter som kan uppstå på vägen dit.

Scenarier

Nästa steg

Nästa steg i projektet är att identifiera relevanta regleringar och policys samt strategier för att möta dem. Mer information kommer.

cross