Om SuPr

SuPr är en nationell nod för hållbar produktion. Genom samarbete mellan industri, akademi och offentlig sektor skapar och utvecklar våra partners nya idéer, metoder och affärsmodeller. SuPr koordineras och administreras av Södertälje Science Park.

Omställningen till ett mer hållbart samhälle kräver bättre nyttjande av materiella, energimässiga och mänskliga resurser. Dessutom ställs helt nya krav på återanvändning, cirkulära lösningar och hållbara produktcykler. Detta ställer stora krav på befintliga produktionssystem, som utöver att framställa produkter och tjänster också måste lägga grunden för slutna livscykler och återanvändning. Denna utmaning skapar dock enorma möjligheter för svenska företag att gå före och leda denna transformation med hjälp av ny teknik, nya metoder och digitalisering.

Nationell nod för hållbar produktion

SuPr samlar industri, akademi och offentliga aktörer till samverkan inom hållbar produktion. Tillsammans jobbar vi för att initiera och utveckla idéer, metoder och affärsmodeller som kan implementeras i svensk industri.

Noden utgör en arena och ett fönster mot omvärlden för att initiera, projektleda och marknadsföra forskning och utveckling som medverkande aktörer bedriver. Målet är att noden ska möjliggöra utökade satsningar inom forskning och utbildning, samt genomföra spridningsaktiviteter både gemensamt och hos de enskilda samverkansparterna.

Aktörerna som står bakom bildandet noden är AstraZeneca, KTH, Scania och Södertälje Science Park. Verksamheten vid SuPr finansieras av Vinnova, Region Stockholm, Södertälje kommun samt av de fyra grundarna. 

Globala målen

Etableringen av SuPr skapar förutsättningar att skynda på omställningen av svensk industri till att bli världens mest hållbara. Detta ger Sverige bättre förutsättningar att nå de globala målen i enlighet med Agenda 2030. SuPr jobbar främst mot tre av målen.
Läs mer

Styrgrupp

SuPr:s styrgrupp utgörs av representanter från AstraZeneca, FKG, IF Metall, Kungliga Tekniska Högskolan, Lindholmen Science Park, Produktionsakademin, Region Stockholm, RISE, Scania, Södertälje Science Park, Teknikföretagen samt Vinnova.
Läs mer

Syfte och mål

Vår ambition är att vara en nationell resurs för att utveckla svensk produktion till ledande när det kommer till att optimalt utnyttja jordens resurser och samtidigt erbjuda effektivt producerade världsledande produkter.
Läs mer
cross