Kickstart cirkulär ekonomi

Kickstart cirkulär ekonomi är ett initiativ från Delegationen för cirkulär ekonomi som ska uppmuntra små och medelstora företag ta steg framåt i omställningen till en cirkulär ekonomi.

Projektet har fått finansiering från Vinnova och koordineras via SuPr, den nationella nod för hållbar produktion vid Södertälje Science Park, med stöd av forskningsinstitutet RISE som huvudsaklig utförare. I styrgruppen för projektet sitter dessutom företrädare från Teknikföretagen och IF Metall.

Syftet med pilotprojektet är att företag på ett enkelt och lättillgängligt sätt ska få insikt i, och medvetandegöras om, möjligheterna med en cirkulär transformation och varför cirkulära produktlivscykler och en hållbar produktion är viktiga.

Den sammanlagda budgeten för projektet är 2,7 miljoner kronor. Projektet kommer att genomföra 4 piloter med hjälp IUC Sverige och jobba mot cirka 40 företag som ska få möjlighet att samverka och få kunskap, inspiration och stöd för att påbörja eller fortsätta sitt arbete mot en cirkulär omställning. Projektet har stort fokus på samverkan och koordinering med närliggande satsningar.

  • Projektet kompletterar andra pågående satsningar, till exempel Kickstart hållbarhet, med ett tydligare fokus på resurseffektivitet och cirkularitet.
  • Projektet ger ytterligare kraft till industrins omställningsarbete inom cirkulär ekonomi och kunskap om konkurrensfördelar och ökad lönsamhet.
  • Det utgår från det lokala och regionala perspektivet (till exempel IUC-nätverken, Science Parks, etc.), för att därifrån bygga en nationell struktur. 
  • Det finns en nära dialog med parterna inom pilotprojektet ”Kickstart Hållbarhet” för att både lära av varandra, koordinera/samordna aktiviteter och för att börja förbereda för en senare nationell utrullning.

Här kan du läsa mer om de workshops som arrangerats i projektet i Skövde.

cross