Omställningslyftet

Omställningslyftet ger företag kunskap om hur de kan ställa om för att bidra till klimatmålen och därmed underlätta omställningen. Kärnan är företagsnära vägledning för att skapa hållbara, konkurrenskraftiga och framtidssäkrade affärer. Södertälje Science Park är projektpartner i projektet och har inom ramen för SuPr bland annat erbjudit företagscoachning inom hållbarhet och cirkulär ekonomi.

Omställningslyftet är en gemensam satsning från Tillväxtverket, RISE, SISP, Energikontoren Sverige, IUC, IVL och Södertälje Science Park. Projektet delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF).

Syftet med Omställningslyftet är att påskynda den affärsdrivna klimatomställningen inom näringslivet och det övergripande målet är att underlätta för små och medelstora företag att vara attraktiva och konkurrenskraftiga samtidigt som de är i linje med klimatmålen. Ambitionen är att öka kunskapen hos fler små och medelstora företag om hur deras verksamheter kan bidra till klimatmålen samt erbjuda stöd för att genomföra konkreta åtgärder och främja en kontinuerlig förnyelseprocess.

Inom ramen för Omställningslyftet erbjuds olika åtgärder för att stödja företag i deras omställning. Det inkluderar behovsanalyser, workshops och startprogram som syftar till att hjälpa företag att hantera de specifika utmaningar och möjligheter som de står inför. Genom behovsanalyser kan företagen få en tydligare bild av sina omställnings- och utvecklingsbehov, medan workshops och startprogram tillhandahåller praktisk expertis, metoder och verktyg för att identifiera drivkrafter för hållbarhetsarbete och genomföra nödvändiga åtgärder.

På så sätt strävar Omställningslyftet efter att ge små och medelstora företag den kunskap, stöd och förmåga som behövs för att de framgångsrikt ska kunna anpassa sig till de krav och möjligheter som en hållbar affärsverksamhet medför.

Exempel på möjligheter inom Omställningslyftet:

  • Omställningsintervjuer. En första intervju med deltagande företag för att identifiera behov.
  • Företagsanalyser (TBN). Fördjupad bild av företagets omställnings- och utvecklingsbehov samt prioriteringar.
  • Förutsättningsstudie och expertbedömning. En expert kopplas in för att ge rekommendationer och bedömer förutsättningar att nå önskat mål.
  • Kickstart Hållbarhet. Workshops där företaget ges praktiska exempel, relevant expertis, metoder och verktyg för att identifiera drivkrafter för hållbarhetsarbetet.
  • Genomförandeplan och coachning. En industricoach är rådgivande part för att företaget ska kunna ta nästa steg.
  • Teknikworkshop. Företag och forskare möts för att lära mer om nya produktionstekniker och produktionsmetoder.
  • Startprogram. Hjälper företag att snabbt lyckas med förflyttningen mot en framtidssäkrad klimatsmart affär. Fokus på värdeskapande aktiviteter och introduktion av beprövade metoder.

För mer information/intresseanmälan, läs mer här

cross