Net Zero Industry Program ska påskynda tillverkningsindustrins utveckling mot nettonoll utsläpp

Sveriges stora satsning för en grön omställning, Impact Innovation, har godkänt programmet "Net Zero Industry". Programmet fokuserar på två nyckelområden för förändring, resurseffektivitet och motståndskraft. Målen omfattar bland annat en minskning av utsläppen av växthusgaser med 75 procent. 

Sveriges stora innovationssatsning för 2030-talet, Impact Innovation, tar sikte på att accelerera den gröna omställningen och stärka landets internationella konkurrenskraft. Programmet drivs av Energimyndigheten, Formas och Vinnova och finansierar fem första program som adresserar hållbar industri, metall- och mineralförsörjning, vattenförvaltning, reformerad offentlig sektor samt hållbara byggda miljöer och mobilitet.

Ett av dessa program är "Net Zero Industry", som leds av Teknikföretagen tillsammans med RISE. Programmet fokuserar på att accelerera svensk tillverkningsindustris utveckling mot nettonollutsläpp genom extrem resurseffektivitet och ökad motståndskraft. Målen inkluderar en minskning av växthusgasutsläppen med 75 procent.

Med en investering på en halv miljard kronor årligen från staten, där näringslivet och andra aktörer bidrar lika mycket, strävar programmen inom Impact Innovation att positionera Sverige som ledare i den gröna omställningen och samtidigt stärka nationens konkurrenskraft. Dessa initiativ främjar ett brett samarbete mellan näringslivet, offentlig sektor, akademi och civilsamhälle för att utveckla innovativa lösningar och påskynda övergången till ett hållbart samhälle.

För SuPr har ansökan till, och etableringen av, Net Zero Industry varit den kanske viktigaste uppgiften under 2023-2024. Vi har här bidragit till att skapa ett riktigt starkt partnerskap, samt lett arbetet med att ta fram en slagkraftig ansökan. Verksamhetsledaren för SuPr, Mats Lundin, kommer också att vara djupt engagerad i uppbyggnad och ledning av det projektkontor som nu etableras på Teknikföretagen för detta syfte.

Läs mer om Impact Innovation och Net Zero industry här.

cross