SuPr leder expertgrupp för cirkulär produktion

Regeringen beslutade 2018 att inrätta en delegation för cirkulär ekonomi i syfte att nationellt och regionalt stärka samhällets omställning till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi. Delegationen är ett rådgivande organ till regeringen med placering hos Tillväxtverket. Den har till uppgift att utgöra en plattform, ett kunskapscentrum och en samordnande kraft för omställningen. Syftet är både att minska miljö- och klimatpåverkan och stärka förutsättningarna för svenskt näringsliv på framtida globala marknader.

En viktig del av delegationens arbete är att utse ett antal expertgrupper inom olika områden, med stor potential att driva på utvecklingen mot en mer cirkulär ekonomi. Dessa grupper ska identifiera och föreslå angelägna satsningar, förändringar av regelverk eller olika former av incitament för att underlätta eller stödja en önskad utveckling. Under våren 2021 identifierade delegationen produktion som ett centralt område. Man beslutade därför att inrätta en expertgrupp inom cirkulär produktion samt att utse Mats Lundin, verksamhetsledare vid SuPr, till dess ordförande.    

Expertgruppen för cirkulär produktion kommer nu under sommaren att formeras, för att sedan påbörja sitt arbete i slutet av augusti. Resultaten av gruppens arbete kommer sedan att redovisas till delegationen i slutet av året. Detta i form av förslag på åtgärder som kan främja och underlätta en transformation mot alltmer cirkulära produktionsmetoder och produktlivscykler inom svensk industri.

cross