SuPr satsar på Impact Innovation 

Impact innovation är en strategisk och långsiktig kraftsamling för att lösa globala samhällsutmaningar och öka takten på omställningen till ett hållbart samhälle. SuPr är med i framtagandet av innovationsprogram vilket innebär en stor möjlighet för SuPr att ytterligare sätta fokus på att bygga upp mer hållbara och cirkulära produktionssystem.

Impact Innovation är ett initiativ av Energimyndigheten, Formas och Vinnova, som bygger vidare på tidigare samarbete kring strategiska innovationsprogram. De konstaterar att världen står inför utmaningar som kräver att vi tänker nytt och gör annorlunda. Vi behöver på kort tid ställa om hela samhället, våra städer, vår välfärd, våra värdekedjor och våra konsumtionsmönster. Detta kräver genomgripande förändringar på olika nivåer, av sociala och tekniska system i hela samhället, så kallad systeminnovation. Inom Impact Innovation bildas nu ett antal stora innovationsprogram som tar sig an vår tids och framtidens största samhällsutmaningar. Det handlar om att bryta silos och låta aktörer som annars inte träffas diskutera problem och lösningar.

Inom Impact innovation byggs nu starka innovationsprogram upp som ska öka takten i samhällets omställning mot en mer hållbar värld.


För SuPr innebär detta en stor möjlighet att ytterligare sätta fokus på vikten av att bygga upp mer hållbara och cirkulära produktionssystem. Man har därför engagerat sig djupt i att bidra till att ett starkt innovationsprogram bildas, där hållbar produktion utgör ett centralt tema. Inte minst har SuPr engagerat sig inom initiativet Klimatneutral tillverkningsindustri Sverige 2040. Här ryms de tongivande svenska industriföretagen, som tillsammans med olika FoU-aktörer nu formar ett starkt erbjudande för att etablera ett innovationsprogram. Arbetet leds av Teknikföretagen och RISE. Tillsammans med dem arbetar SuPr nu med att koppla upp olika aktörer mot varandra för att bilda ett riktigt starkt och innovativt konsortium. SuPr bidrar också med projektledningsresurser, där man som ”neutral” aktör i FoU-systemet bland annat kan skapa goda förutsättningar för nya framtida samarbeten.

Läs mer om Impact Innovation här.

cross