SuPr erbjöd företagscoachning inom omställningslyftet

Omställningslyftet är ett nationellt initiativ vars syfte är att ge företag kunskap om hur de kan ställa om sina verksamheter och produktionsprocesser för att bidra till klimatmålen och underlätta övergången till en hållbar framtid. Inom ramen för omställningslyftet erbjöd SuPr företagscoaching inom hållbarhet och cirkulär ekonomi.

Kärnan i Omställningslyftet är att erbjuda företagsnära vägledning för att skapa hållbara, konkurrenskraftiga och framtidssäkrade affärer. Omställningslyftet riktar sig till alla små och medelstora företag i Sverige och deltagande företag erhåller statligt stöd från Tillväxtverket och Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

SuPr är en samarbetspartner inom Omställningslyftet och har under våren erbjudit företaget Västerdalarnas Mekaniska Industri AB företagscoachning inom hållbarhet och cirkulär ekonomi. Västerdalens Mekaniska Industri AB erbjuder prototyp-tillverkning och legotillverkning i små till medelstora serier som helhetslösningar inom mekanisk industri. Företaget har hög ambition att ta ansvar för den påverkan som deras verksamhet har på människor och planet. Det innebär att identifiera risker, möjligheter och konsekvenser ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv, samt säkra långsiktig framgång genom hållbara strategier. Företaget har en hållbarhetspolicy att integrera alla tre hållbarhetsaspekterna (miljö, socialt och ekonomiskt) i sin verksamhet.

Inom Omställningslyftet fick företaget coaching inom bland annat:

  • sätta hållbara mål och följa upp dem
  • Hushålla med råvara, material och energi i deras produktion och verksamhet
  • Ha en väl fungerande källsortering
  • minska utsläpp till mark, luft och vatten
  • Arbeta miljöinriktat med kunder och leverantörer
  • Genom ständiga förbättringar minska sin totala miljöpåverkan.
  • arbeta förebyggande med risker/möjligheter för att minska föroreningar.
  • Tänka långsiktigt och hållbart i alla led genom tillämpning av livscykelperspektivet.

Läs mer om omställningslyftet här.

cross