Globala målen

Etableringen av SuPr skapar förutsättningar att skynda på omställningen av svensk industri till att bli världens mest hållbara. Detta ger Sverige bättre förutsättningar att nå de globala målen i enlighet med Agenda 2030. SuPr jobbar främst mot tre av målen.

Sverige har åtagit sig att jobba med Agenda 2030. Den består av 17 globala mål för en mer hållbar och bättre värld. Sverige ligger i framkant för att klara de globala målen, men har fortsatt ett av de största ekologiska fotavtrycken i världen.

Etableringen av en nationell nod för hållbar produktion, SuPr, samlar flera av landets ledande aktörer i en gemensam satsning för att accelerera omställningen till en mer hållbar framtid. Samverkan mellan offentlig sektor, akademi och industri skapar förutsättningar för nya innovationer och samarbeten som kan skapa förändring.

Noden kommer i huvudsak jobba mot de globala målen 8, 9 och 12.

Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Många arbetstagare i världen befinner sig i osäkra anställningar. Genom att säkerställa anständiga villkor och trygga anställningar skapas förutsättningar för social hållbarhet.

Ett bra investeringsklimat skapar en grogrund för innovation och ekonomisk tillväxt som kommer hela samhället till gagn.

Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Att ha en fungerande infrastruktur är avgörande för att vi ska kunna möta framtidens utmaningar. Världens industrier måste bli mer hållbara och minska sina ekologiska fotavtryck.

För att industrin ska kunna ställa om behövs det innovationer och teknologiska framsteg. Genom samverkan kan aktörer samlas för att tillsammans jobba mot effektivare resursanvändning, miljövänlig teknik och mer forskning.

Mål 12 – hållbar produktion och konsumtion

För att klara omställningen till en mer hållbar värld behöver vi använda våra naturresurser på ett mer ansvarsfullt sätt. Detta kommer ställa nya krav på hur vi producerar och konsumerar varor och andra resurser. Genom att ställa om till en mer hållbar produktion, och driva på mot en mer cirkulär ekonomi, minskar den negativa påverkan på miljön och klimatet.

cross