Syfte och mål

Vår ambition är att vara en nationell resurs för att utveckla svensk produktion till ledande när det kommer till att optimalt utnyttja jordens resurser och samtidigt erbjuda effektivt producerade världsledande produkter.

Huvuduppgiften för SuPr är att nya metoder och arbetssätt för hållbar produktionsteknik sprids och implementeras på bred front inom svensk industri. Det gör vi genom att:

  • Ansvara för och koordinera större satsningar för att utveckla och/eller implementera nya hållbara produktionslösningar, ofta genom tvärvetenskapliga projekt med flera ingående parter
  • Bidra till att sprida och implementera den nya produktionsteknik som våra forskningsaktörer inom SuPr utvecklar
  • Informera om och sprida ”best practice” rörande hållbar produktionsteknik hos svenska företag, i synnerhet hos små och medelstora företag med ibland begränsade egna resurser

Inom SuPr ingår FoU-partners som fokuserar på:

  • Uppbyggnad och drift av hållbara produktionssystem. Skapande av produktionssystem som både optimerar produktframtagningen och möjligheten att återinföra utnyttjade resurser.
  • Livscykelbaserad produktionsteknik. Livscykelanalyser skapar grund för hur nya produkter bäst utformas och används, för att minimera miljöpåverkan och optimera resursytnyttjande.
  • Industriell implementering av hållbar produktionsteknik. Sprida kunskap om de nya produktionsmöjligheter som skapas då kraven angående hållbarhet och miljöpåverkan skärps, i synnerhet hos små och medelstora företag.
  • Produktion i Sverige. Metoder, verktyg och stöd för att bidra till nya idéer och produkter kan resultera i ny produktion och nya arbetstillfällen i Sverige.
cross